Publikacje


Pozycja zawierająca informacje dotyczące budowy linii umocnień na odcinku od Proszowic, poprzez Hebdów, Świniary do Krzyżanowic. Zawiera fakty historyczne oraz wspomnienia osób z przedmiotowego rejonu z okresu sierpień 1944 r – styczeń 1945 r. Przedstawiono dane o obiektach, które wybudowane zostały na tej linii jak również wiele istotnych informacji dotyczących przedstawionego rejonu.

Książka dostępna w sprzedaży od 5 stycznia 2012 r.

Można nabyć bezpośrednio u autora pisząc na adres e mail: rafal.pod@interia.pl .

Format: B 5

Ilość stron: 142

Ilustracje: czarno – białe

Rok wydania: 2012

Cena: 25 zł

 

W czasie ostatniej wojny światowej przez polskie ziemie przetoczyły się największe armie ówczesnego świata. Wypierani na zachód Niemcy, postanowili stworzyć system umocnień na terenach leżących przed dawnymi terenami III Rzeszy. Na system ten składało się kilka rubieży obronnych biegnących z północy w kierunku południowym, wykorzystując głównie w tym celu naturalne przeszkody terenowe; koryta rzek, rozlewiska, wzgórza. Jedna z tej linii nazwana ,,Stellung A2” lub też posiadająca nazwę ,,Merkur” biegła z rejonu Karpat przez Nowy Sącz, Bochnię, Proszowice, Słomniki, Miechów, Koniecpol, Szczekociny, Przedbórz, idąc dalej w kierunku północnym. Poczynając od lata 1944 r. do czasu rozpoczęcia ofensywy styczniowej w 1945 r., trwały intensywne prace przy wznoszeniu fortyfikacji stałych, na które składały się liczne odmiany budowli żelbetowych jak również wykonywano umocnienia drewniano – ziemne. Ponadto cała linia pokryta była siecią okopów, rowów przeciwczołgowych, schronów.

Podczas prac terenowych postanowiono skupić się na odnalezieniu i zinwentaryzowaniu wszystkich zachowanych obiektów żelbetonowych, reliktów umocnień ziemnych oraz miejsc stacjonowania artylerii i ciężkich pojazdów obu walczących stron. Zwrócono też uwagę na ustalenie miejsc potyczek oraz zlokalizowanie miejsc pochówku poległych żołnierzy.

W trakcie poszukiwań dużą pomoc okazali mieszkańcy poszczególnych miejscowości pamiętający czasy okupacji. To właśnie na ich podstawie ustalono lokalizację znacznej części obiektów. Ponadto przeprowadzano z nimi wywiady narracyjne, podczas których opowiadali o czasach budowy fortyfikacji, życiu w okupowanym wówczas kraju, kończąc na wejściu na zamieszkałe przez nich ziemie przez wojska radzieckie.

Zgromadzony materiał dał podstawy do wydania publikacji popularno- naukowej dotyczących badanego tematu i w styczniu 2012 r. ukazała się pozycja ,,Fortyfikacje niemieckie na linii OKH Stellung A2. Proszowice- Hebdów- Świniary- Krzyżanowice”.

During the last World War the biggest armies of that time swept through a Polish lands. Supplanted to the west, Germans decided to create a system of fortifications on the lands lying in front of the old areas of the Third Reich. This system consisted of a several defense boundary, extending from the north to the south, mainly using for this purpose the natural terrain obstacles; riverbeds, backwaters, hills. One of this line, named ,,Stellung A2” or also known as “Merkur” started in the area of Carpathian Mountains and passed through Nowy Sącz, Bochnię, Proszowice, Słomniki, Miechów, Koniecpol, Szczekociny, Przedbórz, going further to the north. Starting from the summer of 1944 until the beginning of January’s offensive in 1945, intensive works were lasting on construction of solid fortifications, which consisted of numerous varieties of reinforced concrete buildings and as well as the strengthening of wooden – ground were made. In addition, the entire line was covered with a network of trenches, antitank ditches, shelters.

During the field research, it was decided to focus on finding and inventory of all surviving reinforced concrete buildings, relicts of ground fortifications and places of stationing artillery and heavy vehicles on both warring sides. Attention was also paid to determine and locate the places of skirmishes and burial places of the fallen soldiers.

During the researches, it turned out that  the residents of the villages, who remembered occupation period, were very helpful. The location of the significant part of the objects has been established on the basis of a villagers help.  In addition, there were carried out a narrative interviews with them, in which they talked about the time of  the construction of fortifications, life in the occupied country and ending at the entrance by the Soviet army to the lands where they lived.

The gathered material had given rise to edition of a popular science publications concerning the research topics and in January 2012, it was published the “German fortifications on the line OKH Stellung A2. Proszowice- Hebdów- Świniary- Krzyżanowice”.