14. Podmiejska Wola, R 58C


Obiekt ten leży na tym samym polu uprawnym co Ringstand 58 C oznaczony nr 13. Zlokalizowany jest w odległości około 10 metrów od drogi. W chwili obecnej jest on całkowicie zasypany. O budowli tej poinformował podczas rozmowy właściciel gruntu. W przeszłości był on na powierzchni jednak ze względu na utrudnienia w pracach polowych został nadsypany ziemią.